پیشی گرفتن قیمت شمش داخلی از جهانی مختص ایران نیست