پروژه های در دست ساخت پولاد ایرانیان

دوره بازآموزی و آشنایی با روش ها و ایرادهای جوش
20 مهر 1400

دوره بازآموزی و آشنایی با روش ها و ایرادهای جوش

دوره بازآموزی و آشنایی با روش ها و ایرادهای جوش
21 مهر 1400

آموزش های دوره ای

آموزش های دوره ای جوش در پولاد ایرانیان